Lab 15-1: Sử dụng IBM Security AppScan Standard

Quy trình

 1. Tải và cài đặt IBM Security AppScan Standard
 2. Mở ứng dụng
 3. Chọn Create New Scan
 1. Chọn mẫu quét, Regular scan sẽ bắt đầu một quá trình quét mới. Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng mẫu demo.testfire.net được xác định trước
 1. Nhấp vào Next
 2. Nếu bạn muốn chỉnh sửa cấu hình, hãy nhấp vào Full scan configuration
 1. Nhấp vào Next
 1. Chọn Phương thức Đăng nhập
 1. Chọn Test Policy
 2. Nhấn vào Next
 1. Chọn cách bạn muốn bắt đầu quét.
 2. Nhấp vào Finish
 1. Nó có thể yêu cầu lưu tệp trong thư mục.
 2. Bắt đầu quét
 1. Trong trường hợp của chúng tôi sử dụng thử nghiệm demo, nó không tìm thấy bất kỳ vấn đề.
 1. Trong trường hợp tìm thấy vấn đề, phần Vấn đề sẽ hiển thị danh sách các vấn đề đã phát hiện.
 2. Để khám phá, hãy nhấp vào vấn đề bảo mật, nó sẽ hiển thị thông tin chi tiết.
 1. Trong trường hợp, khi bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào, phần Tác vụ sẽ hiển thị các hành động khắc phục được khuyến nghị.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security