Giới thiệu

SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. Sử dụng SSH là biện pháp hữu hiệu bảo mật dữ liệu trên đường truyền từ hệ thống này đến hệ thống khác.

Các chương trình trước đây: telnet, rlogin không sử dụng phương pháp mã hoá. Vì thế bất cứ ai cũng có thể nghe trộm thậm chí đọc được toàn bộ nội dung của phiên làm việc bằng cách sử dụng một số công cụ đơn giản.

Cài đặt SSH

Cài đặt SSH

apt-get install openssh-server -y

Cấu hình SSH

Chỉnh sửa cấu hình file ssh tại /etc/ssh/sshd_config

Các bạn có thể chỉnh một số cấu hình như sau. Những dòng có dấu # ở đầu là bị disable. Muốn thiết lập có hiệu lực thì phải xóa dấu # đi

Sau khi chỉnh sửa song, lưu file lại và gõ lệnh services ssh restart để thiết đặt thay đổi có hiệu lực

1. Sửa port kết nối SSH

 • Các bạn sửa dùng sau
 • # What ports, IPs and protocols we listen for
 • Port 22
 • Mặc định là port 22. Các bạn có thể sửa sang port khác.
 • Để chống một số hình thức tấn công dò tìm password.

2. Xác thực bằng RSA Keys

 • Các bạn tìm tới các dòng
 • RSAAuthentication yes
 • PubkeyAuthentication yes
 • Đảm bảo 2 dòng này được cài đặt là yes
 • AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

Cách tạo và kết nối qua RSA Keys

Bước 1: Tải công cụ Putty về. Lưu ý nếu cài bản Portable thì phải tải thêm puttygen.exe

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4: Vào thư mục home của user được cấp quyền ssh. Sửa file .ssh/authorized_keys và paste toàn bộ đoạn code được gen ra vào (Nếu không có folder .ssh và file authorized_keys thì bạn tự tạo)

Bước 5: Gõ lệnh sudo chmod 600 .ssh/authorized_keys

Bước 6: Import Private Keys vào PuTTY

Bước 7:

Bước 8: Login với User phù hợp

3. Xác thực bằng Password

 • Các bạn tìm tới các dòng
 • PasswordAuthentication yes

Giờ đây các bạn chỉ cần connect với username và pass user thôi

4. Cho phép (Cấm) các user sử dụng ssh

Để cho phép một user sử dụng ssh. Các bạn chèn vào cuối file config dòng sau

 • AllowUsers User1 User2
 • VD AllowUsers Fred Wilma (Cho phép user Fred và Wilma dùng ssh)

Để cấm một user sử dụng ssh. Các bạn chèn vào cuối file config dòng sau

 • DenyUsers User 1 User2
 • VD DenyUsers Dino Pebbles  (Cấm User Dino và Pebbles dùng ssh)

5. Hiển thị banner khi kết nối

 • Tìm dòng
 • Banner /etc/issue.net (Bỏ dấu # ở đầu nếu có)
 • Sửa file /etc/issue.net với nội dung bạn muốn

6. Ghi log chi tiết hơn

Nếu bạn quan ngại về có ai đang định Hack hệ thống của bạn qua SSH (Như SSH Bruteforce) các bạn có thể bật chế độ ghi log chi tiết

 • Tìm dòng LogLevel INFO
 • Thay bằng dòng: LogLevel VERBOSE

Các bạn có thể đọc log ở file /var/log/auth.log

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security