ERPNext là gì?

ERPNext là một bộ phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) sử dụng sức mạnh và tính linh hoạt của các công nghệ mã nguồn mở. Nó xuất sắc trong việc quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi như tài chính, bán hàng, nhân sự, sản xuất, mua hàng, dịch vụ, nhu cầu trợ giúp và nhiều hơn nữa. Một số lợi ích của việc triển khai một hệ thống ERPNext là:

 • Nâng cao năng suất bằng cách tự động hóa các quy trình kinh doanh lặp đi lặp lại
 • Tăng hiệu quả công nghệ thông tin bằng cách chia sẻ cơ sở dữ liệu cho tất cả các phòng ban trong công ty.
 • Cải thiện quyết định nhờ có cái nhìn toàn diện về cách các đơn vị kinh doanh liên quan đến nhau.

ERPNext dựa trên Frappe, một framework ứng dụng web toàn diện được viết bằng Python, tận dụng toàn bộ sức mạnh của môi trường chạy Node/JavaScript và sử dụng MariaDB làm cơ sở dữ liệu. Một trong những lợi ích của các ứng dụng dựa trên Frappe là tiện ích dòng lệnh bench, giúp tiết kiệm thời gian cho quản trị viên bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ như cài đặt, cập nhật, cấu hình và quản lý nhiều trang web.

Cấu hình tối thiểu

Bạn có thể tạo máy ảo VMWare trên máy với cấu hình như sau:

 • HĐH: Linux Ubuntu 22.04 LTS
 • Phần cứng: 2 CPU | 2 GB RAM | 10 GB Disk
 • Quyền truy cập Root từ xa (qua SSH)

Cài đặt các gói phụ thuộc

Đăng nhập hoặc SSH bằng root user

Cập nhật và nâng cấp package

sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

Tạo người dùng mới. Người dùng này sẽ được chỉ định quyền quản trị viên và sẽ được sử dụng làm người dùng Frappe Bench chính.

sudo adduser frappe-user
usermod -aG sudo frappe-user
su frappe-user
cd /home/frappe-user/

Cài đặt Git

sudo apt-get install git -y

Kiểm tra xem Git đã được cài đặt bằng lệnh git --version

Cài đặt Python

sudo apt-get install python3-dev python3.10-dev python3-setuptools python3-pip python3-distutils -y

Cài đặt Python Virtual Environment

sudo apt-get install python3.10-venv -y

Kiểm tra xem Python đã được cài đặt bằng lệnh python3 -V

Cài đặt Software Properties Common

sudo apt-get install software-properties-common -y

Cài đặt MariaDB (MySQL server)

sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

Kiểm tra xem MariaDB đã được cài đặt bằng lệnh mariadb --version

Cài đặt Redis Server

sudo apt-get install redis-server -y

Cài đặt các gói cần thiết khác (phông chữ, PDF, v.v.)

sudo apt-get install xvfb libfontconfig wkhtmltopdf libmysqlclient-dev -y

Cấu hình MySQL Server

Thiết lập máy chủ

sudo mysql_secure_installation

Trong quá trình thiết lập, máy chủ sẽ nhắc bạn một số câu hỏi như dưới đây.

 • Enter current password for root: Nhập mật khẩu người dùng root SSH của bạn
 • Switch to unix_socket authentication [Y/n]: Y
 • Change the root password? [Y/n]: Y
 • Bạn sẽ đặt mật khẩu root MySQL mới ở bước này.
 • Remove anonymous users? [Y/n] Y
 • Disallow root login remotely? [Y/n]: N
 • Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
 • Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Chỉnh sửa tệp cấu hình mặc định của MySQL

sudo vi /etc/mysql/my.cnf

Thêm đoạn code bên dưới vào cuối file

 • Khi tệp được mở, nhấn phím “i” để bắt đầu chỉnh sửa tệp.
 • Sau khi chỉnh sửa xong nhấn “Esc + :wq” để lưu file
[mysqld]
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]
default-character-set = utf8mb4

Khởi động lại MySQL

sudo service mysql restart

Cài đặt CURL, Node, NPM và Yarn

Cài đặt Curl

sudo apt install curl -y

Cài đặt Node

curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/master/install.sh | bash
source ~/.profile
nvm install 16.15.0

Cài đặt NPM

sudo apt-get install npm -y

Cài đặt Yarn

sudo npm install -g yarn

Kiểm tra xem Node đã được cài đặt bằng lệnh node --version

Cài đặt Frappe Bench

Cài đặt Frappe Bench

sudo pip3 install frappe-bench

Kiểm tra xem Frappe Bench đã được cài đặt bằng lệnh bench --version

Khởi tạo Frappe Bench

bench init --frappe-branch version-14 frappe-bench

Tạo site mới. Đây sẽ là trang mặc định để cài đặt ERPNext và các ứng dụng khác.

cd frappe-bench/
chmod -R o+rx /home/frappe-user/
bench new-site site1.local

Lưu ý: Ở đây sẽ yêu cầu tạo mật khẩu Administrator cho site của ERPNext.

Cài đặt ERPNext và các ứng dụng khác

Tải xuống payments app. Ứng dụng này là bắt buộc trong quá trình cài đặt ERPNext.

bench get-app payments

Tải xuống main ERPNext app

bench get-app --branch version-14 erpnext

Tải xuống HR & Payroll app (optional)

bench get-app hrms

Tải xuống ecommerce integrations app (optional)

bench get-app ecommerce_integrations --branch main

Kiểm tra xem tất cả các ứng dụng được tải xuống bằng lệnh bench version --format table

Cài đặt main ERPNext app

bench --site site1.local install-app erpnext

Cài đặt HR & Payroll app (optional)

bench --site site1.local install-app hrms

Cài đặt ecommerce integrations app (optional)

bench --site site1.local install-app ecommerce_integrations

Thiết lập Production Server

Kích hoạt dịch vụ lập lịch

bench --site site1.local enable-scheduler

Tắt chế độ bảo trì

bench --site site1.local set-maintenance-mode off

Thiết lập cấu hình product

sudo bench setup production frappe-user

Thiết lập Nginx web server

bench setup nginx

Thiết lập máy chủ cuối cùng

sudo supervisorctl restart all
sudo bench setup production frappe-user

Khi được nhắc save new/existing config files, nhấn “Y”

Tất cả đã sẵn sàng

Bây giờ bạn có thể truy cập máy chủ của mình [IP]:80 và bạn sẽ có bản cài đặt ERPNext mới sẵn sàng để được cấu hình! Bạn có thể kiểm tra IP bằng lệnh ifconfig

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào với các cổng, hãy đảm bảo bật tất cả các cổng cần thiết trên tường lửa của bạn bằng các lệnh bên dưới

sudo ufw allow 22,25,143,80,443,3306,3022,8000/tcp
sudo ufw enable

Sau đó bạn có thể đăng nhập với tài khoản “Administrator” với username, và password là mật khẩu bạn đặt ở bước tạo Site (hoặc từ ~/frappe_passwords.txt).

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security