Giới thiệu

Lịch sử lệnh cho phép bạn tìm và phát hành lại các lệnh đã nhập trước đó. Mở rộng lịch sử đưa các từ từ danh sách lịch sử vào luồng đầu vào, giúp dễ dàng lặp lại các lệnh, chèn các đối số cho lệnh trước đó vào dòng đầu vào hiện tại hoặc sửa lỗi trong các lệnh trước đó một cách nhanh chóng. Bạn có thể chuyển thông tin nhạy cảm như mật khẩu và thông tin này được lưu trữ trong tệp lịch sử.

Đôi khi chúng ta thao tác terminal command trên hệ thống Linux và chúng ta muốn lúc thoát ra khỏi terminal thì sẽ không còn lưu bất kì thông tin History command nào đã được thao tác trên máy tính. Lưu ý HISTFILE chỉ lưu lại thông tin command (đang được lưu trên RAM) sau khi chúng ta thoát khỏi terminal bằng lệnh “exit” hoặc “logout”.

Tìm thông tin về lịch sử của bạn

Để lấy tên của tệp lịch sử, hãy nhập:

echo "$HISTFILE"

Vì vậy, lịch sử của tôi được lưu trữ trong tệp /home/vivek/.bash_history. Nó có thể lưu trữ tới 1000 lệnh theo mặc định. Để xem cài đặt hiện tại của bạn, hãy chạy lệnh echo sau

echo "$HISTSIZE"

Để xem lịch sử hiện tại, hãy chạy:

history

Lệnh xóa lịch sử bash Linux

Để xóa lịch sử, gõ lệnh sau:

history -c

Hoặc xoá bằng lệnh


rm ~/.bash_history

Hoặc cách khác bạn có thể unset HISTFILE

unset HISTFILE

Kill console hiện tại: Bạn có thể tự tắt terminal của ssh client mình một cách cưỡng bức

kill -9 $$

Ngăn tệp lịch sử bash không lưu

Bạn có thể thêm lệnh vào ~/.bash_logout của mình để lịch sử sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất:

echo 'history -c' >> ~/.bash_logout

Thêm các lệnh sau vào tệp ~/.bashrc để ngăn không lưu history

echo 'unset HISTFILE' >> ~/.bashrc
echo 'export LESSHISTFILE="-"' >> ~/.bashrc

Hoặc bạn có thể set history size bằng 0 để không lưu

HISTSIZE=0 && exit

Xoá history file và unset nó

rm -f $HISTFILE && unset HISTFILE && exit

Lưu ý: Nếu bạn muốn những lệnh trên được thực thi vĩnh viễn mỗi khi ta exit terminal thì hãy thêm chúng vào file ~/.bash_logout .

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security