VM Template là gì?

VM Template là master copy image của máy ảo bao gồm VM disk, virtual devices và các cài đặt. VM Template có thể được sử dụng nhiều lần cho mục đích nhân bản VM. Bạn không thể bật và chỉnh sửa Template khi nó đã được tạo. Điều này giúp không ai có thể vô tình chỉnh sửa máy ảo được sử dụng làm mẫu.

Cách tiếp cận này cung cấp tính bảo mật cao hơn và một phương pháp hoàn hảo hơn cho việc clone VM. Sau khi clone VM từ một Template, các bản sao VM sẽ độc lập và không có liên kết với VM Template. Nếu muốn chỉnh sửa Template, bạn nên chuyển Template thành VM, chỉnh sửa VM, sau đó chuyển đổi VM đã chỉnh sửa sang Template mới.

Sự khác biệt giữa VM Clone và VM Template

VM clone thông thường là bản sao chính xác của VM nguồn tại thời điểm thích hợp. Nếu bạn clone định kỳ một máy ảo đang ở trạng thái đang chạy thì các bản sao thu được sẽ khác nhau.

Khi VM được clone, tất cả các cài đặt như mạng IP tĩnh, tên máy tính và ID đều được giữ nguyên cho mỗi bản sao. Kết quả là xung đột mạng có thể xảy ra. VM Template giúp bạn ngăn chặn những sự cố này vì Template không thể chỉnh sửa được cũng như không thể ở trạng thái chạy.

Chuẩn bị VM để tạo Template

Trước tiên, truy cập trang quản trị vCenter hoặc Esxi của bạn, tạo một VM mới với thông số phù hợp, chọn compatible ESXi 6.0 and later (hoặc nhỏ hơn để đảm bảo phù hợp)

Sau đó thêm ISO và cài Ubuntu như bình thường

Guest OS Customization

Sau khi cài đặt xong Ubuntu Server, custom thêm một số bước trước khi đưa vào Template:

 • Tắt/Xóa các thiết bị không sử dụng
 • Cài đặt phần mềm cần thiết
 • Cài đặt VMware Tools
 • Gỡ cài đặt những phần mềm không mong muốn
 • Tắt các thiết lập không cần thiết
 • Cấu hình, sửa lỗi với một số OS

Tham khảo: VMware Guest OS Customization Support Matrix

Recommend với Windows:

 • Disable unnecessary system services, such as wireless services, themes, Windows Audio, Windows Search, etc.
 • Disable Windows Aero, as it includes graphic effects that consume significant amounts of computing resources.
 • Disable the screensaver to save some CPU resources.
 • Uninstall tablet PC components.
 • Uninstall unnecessary Windows components, such as Games, Messenger, etc.
 • Disable all unnecessary startup applications and services.
 • Delete temporary files, including files used for software iInstall the SSH server nstallation.

Recommend với Linux:

apt-get install openssh-server
service ssh restart
apt-get install open-vm-tools
apt-get install net-tools
apt-get install vim
visudo

Tham khảo: How to disable cloud-init in Ubuntu

Convert VM thành Template

Đăng nhập vào vCenter với VMware vSphere Web Client. Chọn Hosts and Clusters hoặc VMs and Templates, chọn VM chuẩn bị chuyển đổi. Đảm bảo VM đang tắt và chuột phải vào VM, chọn Template > Convert to Template.

Sau đó đặt tên và chọn Computer Resource và Storage là được

Bây giờ bạn đã có Template và có thể Create VM from Template rồi

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security