Khái niệm

Reconnaissance (trinh sát) là bước quan trọng của penetration testing trong giai đoạn thu thập thông tin, trong đó mục tiêu là dò quét các thông tin về website.
Trong giai đoạn này, để hiệu quả, chính xác, tiết kiệm thời gian và công sức, việc sử dụng các tools có sẵn hoặc tự viết tools. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn 1 tool là Gobuster.

Giới thiệu

Gobuster là 1 tool được viết bằng Golang và update thường xuyên. Gobuster là một công cụ được sử dụng để brute force URLs trên các trang web và DNS subdomains. Bạn có thể xem toàn bộ source code tại đây.

Để cài đặt, trong Kali Linux, các bạn gõ:

apt-get install gobuster

Sử dụng

Gobuster cung cấp 3 mode option chính gồm: DIR, DNS vHOST (ít dùng hơn)

DIR mode

Chức năng này để dò quét các thư mục/file của website (https://example.com/*)

gobuster dir -h
Uses directory/file enumeration mode

Usage:
 gobuster dir [flags]

Flags:
 -f, --add-slash            Append / to each request
 -c, --cookies string         Cookies to use for the requests
 -d, --discover-backup         Upon finding a file search for backup files
   --exclude-length ints       exclude the following content length (completely ignores the status). Supply multiple times to exclude multiple sizes.
 -e, --expanded            Expanded mode, print full URLs
 -x, --extensions string        File extension(s) to search for
 -r, --follow-redirect         Follow redirects
 -H, --headers stringArray       Specify HTTP headers, -H 'Header1: val1' -H 'Header2: val2'
 -h, --help              help for dir
   --hide-length           Hide the length of the body in the output
 -m, --method string          Use the following HTTP method (default "GET")
 -n, --no-status            Don't print status codes
 -k, --no-tls-validation        Skip TLS certificate verification
 -P, --password string         Password for Basic Auth
   --proxy string          Proxy to use for requests [http(s)://host:port]
   --random-agent          Use a random User-Agent string
 -s, --status-codes string       Positive status codes (will be overwritten with status-codes-blacklist if set)
 -b, --status-codes-blacklist string  Negative status codes (will override status-codes if set) (default "404")
   --timeout duration        HTTP Timeout (default 10s)
 -u, --url string           The target URL
 -a, --useragent string        Set the User-Agent string (default "gobuster/3.1.0")
 -U, --username string         Username for Basic Auth
   --wildcard            Force continued operation when wildcard found

Global Flags:
   --delay duration  Time each thread waits between requests (e.g. 1500ms)
   --no-error     Don't display errors
 -z, --no-progress    Don't display progress
 -o, --output string   Output file to write results to (defaults to stdout)
 -p, --pattern string  File containing replacement patterns
 -q, --quiet       Don't print the banner and other noise
 -t, --threads int    Number of concurrent threads (default 10)
 -v, --verbose      Verbose output (errors)
 -w, --wordlist string  Path to the wordlist

Ví dụ

gobuster dir -u https://example.com/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt -t 30 -e -x php

Lưu ý: Trong Kali Linux hoặc các OS pentest khác có 1 file wordlist dành cho gobuster tại:

/usr/share/wordlists/dirbuster/...
 • -u: url mục tiêu
 • -w: đường dẫn đến file wordlist
 • -t 30: threads 30 giúp brute force nhanh hơn
 • -e: expand in đầy đủ kết quả
 • -x php: tìm file đuôi php

DNS mode

Chức năng này để dò quét các subdomain của website (https://*.example.com/)

gobuster dns -h
Uses DNS subdomain enumeration mode

Usage:
 gobuster dns [flags]

Flags:
 -d, --domain string   The target domain
 -h, --help        help for dns
 -r, --resolver string  Use custom DNS server (format server.com or server.com:port)
 -c, --show-cname     Show CNAME records (cannot be used with '-i' option)
 -i, --show-ips      Show IP addresses
   --timeout duration  DNS resolver timeout (default 1s)
   --wildcard      Force continued operation when wildcard found

Global Flags:
   --delay duration  Time each thread waits between requests (e.g. 1500ms)
   --no-error     Don't display errors
 -z, --no-progress    Don't display progress
 -o, --output string   Output file to write results to (defaults to stdout)
 -p, --pattern string  File containing replacement patterns
 -q, --quiet       Don't print the banner and other noise
 -t, --threads int    Number of concurrent threads (default 10)
 -v, --verbose      Verbose output (errors)
 -w, --wordlist string  Path to the wordlist

Ví dụ

gobuster dns -d facebook.com -w /usr/share/wordlists/dnsmap.txt -t 30 -i
 • -d: domain mục tiêu
 • -w: đường dẫn đến file wordlist
 • -t 30: threads 30 giúp brute force nhanh hơn
 • -i: hiển thị ip của mục tiêu

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security