Lab 6-5: Whitespace Steganography sử dụng Snow

Ẩn nội dung file abc.txt vào file def.txt

Tải Snow Tool tại http://www.darkside.com.au/snow/

Tạo một tệp văn bản abc.txt cùng thư mục với Snow

Mở cửa sổ dòng lệnh và cd đến thư mục Snow mà bạn tải sau đó nhập lệnh sau:

snow –C –m "text to hide" –p "password" <Sourcefile> <Destinationfile>
snow hide message in text

Mở thư mục, bạn sẽ thấy một tệp mới def.txt

Free Steganography Tool to Hide Message in Text using White Spaces

Lab 6-6: Image Steganography sử dụng QuickStego

Mở ứng dụng QuickStego

Upload ảnh sẽ ẩn văn bản

Nhập hoặc upload tệp văn bản sau đó nhấn nút Hide Text

Sau đó ấn Save Image

Bây giờ ảnh đã chứa thông tin ẩn


Lab 6-7: Kích hoạt và xóa chính sách kiểm kê

Để kiểm tra những lựa chọn của lệnh, nhập auditpol /?

Nhập lệnh sau để kích hoạt kiểm kê cho hệ thống và tài khoản đăng nhập:

auditpol /set /category:"System","Account logon" /success:enable /failure:enable

Kiểm tra xem kiểm kê đã được kích hoạt chưa

auditpol /get /category:"Account logon","System"

Để xóa chính sách kiểm kê, nhập

auditpol /clear

Lab 6-8: Xóa nhật kí thủ công trên Windows

Vào Control Panel

Nhấn chọn System and Security, tại Administrative Tools, chọn View event logs để mở Event Viewer.

Ở đây bạn sẽ thấy nhiều loại nhật kí, như ứng dụng, bảo mật, thiết lập, hệ thống và hoạt động chuyển tiếp. Bạn có thể nhập, xuất và xóa nhật kí bằng Action Section trong bảng bên phải.


Lab 6-9: Xóa nhật kí thủ công trên Linux

Tại máy Linux, mở folder /var tìm folder log

Ở đây chứa các tệp nhật kí được ghi lại, bạn có thể xóa tất cả hay bất kì mục nhập nào ở đây.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security