Các cuộc tấn công mật mã

Các cuộc tấn công mật mã nhằm mục đích khôi phục khóa mã hóa. Một khi kẻ tấn công có khóa mã hóa, anh ta có thể giải mã tất cả các tin nhắn. Các thuật toán mã hóa yếu không đủ khả năng chống lại các cuộc tấn công mật mã.

Quá trình tìm kiếm lỗ hổng trong mã, thuật toán mã hóa hoặc lược đồ quản lý khóa được gọi là Cryptanalysis. Nó có thể được sử dụng để củng cố một thuật toán mật mã hoặc để giải mã hóa.

Known Plaintext Attack

Tấn công văn bản đã biết là một kiểu tấn công mật mã trong đó một nhà phân tích mật mã có quyền truy cập vào văn bản thô và bản mã tương ứng và tìm cách khám phá mối tương quan giữa chúng.

Cipher-text Only Attack

Tấn công chỉ sử dụng bản mã là kiểu tấn công mật mã trong đó người giải mã có quyền truy cập vào bản mã nhưng không có quyền truy cập vào văn bản tương ứng.

Kẻ tấn công cố gắng trích xuất văn bản thuần túy hoặc khóa bằng cách khôi phục các tin nhắn văn bản càng nhiều càng tốt để đoán khóa. Một khi kẻ tấn công có khóa mã hóa, nó có thể giải mã tất cả các tin nhắn.

Chosen Plaintext Attack

Tấn công văn bản đã chọn là kiểu tấn công mật mã trong đó một nhà phân tích mật mã có thể mã hóa một văn bản mà anh ta đã chọn và quan sát bản mã kết quả. Đây là cuộc tấn công phổ biến nhất chống lại mật mã không đối xứng.

Để thực hiện cuộc tấn công văn bản đã chọn, kẻ tấn công có thông tin về thuật toán mã hóa hoặc có thể có quyền truy cập vào máy trạm mã hóa thông báo. Kẻ tấn công gửi các văn bản đã chọn thông qua thuật toán mã hóa để trích xuất các bản mã và sau đó là khóa mã hóa.

Nó dễ bị tấn công trong trường hợp mật mã khóa công khai đang được sử dụng và khóa công khai được sử dụng để mã hóa thông điệp. Trong trường hợp xấu nhất, kẻ tấn công có thể làm lộ thông tin nhạy cảm.

Chosen Cipher-text Attack

Tấn công bản mã được chọn là kiểu tấn công mật mã trong đó nhà phân tích mật mã chọn một bản mã và cố gắng tìm văn bản tương ứng.

Adaptive Chosen Cipher-text Attack

Tấn công bản mã được chọn thích ứng là một kiểu tấn công tương tác của văn bản được chọn trong đó kẻ tấn công gửi một số bản mã để giải mã và quan sát kết quả giải mã. Các cuộc tấn công bản mã được chọn thích ứng dần dần tiết lộ thông tin về mã hóa.

Adaptive Chosen Plaintext Attack

Cuộc tấn công văn bản được chọn thích ứng là một dạng tấn công mật mã văn bản được chọn trong đó nhà phân tích mã hóa đưa ra một loạt các truy vấn tương tác, chọn văn bản tiếp theo dựa trên thông tin từ các lần mã hóa trước đó.

Rubber Hose Attack

Tấn công Rubber Hose là một kỹ thuật lấy thông tin về bí mật mật mã như mật khẩu, khóa, tệp được mã hóa bằng cách tra tấn một người.

Phương pháp phá mã

Phương pháp phá mã bao gồm một số thủ thuật và kỹ thuật, chẳng hạn như thông qua các kỹ thuật xã hội, rất hữu ích để phá mã hóa và tiết lộ thông tin trong đó như khóa mật mã và tin nhắn. Sau đây là một số phương pháp và kỹ thuật hiệu quả:

  • Brute Force
  • One-Time Pad
  • Frequency Analysis

Mind Map

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security