Bạn cũng biết, WordPress có 5 nhóm người dùng mặc định là Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator.

Vậy ý nghĩa và khả năng của từng vai trò ra sao ?

Tổng quan

Theo mặc định, WordPress có 5 nhóm người dùng, nhưng thực ra nếu tính đầy đủ thì mặc định sẽ có tất cả là 6 nhóm người dùng, bao gồm:

 • Super Admin – Vai trò cao nhất và có quyền quản trị toàn bộ hệ thống (thực ra WordPress có tính năng tạo một mạng website nội bộ tên là WordPress MultiUser), ngoài ra, Super Admin có quyền xóa các người dùng trong nhóm Administrator.
 • Administrator – Vai trò có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, không bao gồm các website khác trong mạng website nội bộ.
 • Editor – Vai trò có quyền đăng, chỉnh sửa các trang, các bài đăng, bình luận hay bất cứ ngoài dùng khác.
 • Author – Vai trò có quyền đăng bài lên website và quản lý các bài đăng của mình.
 • Contributor – Vai trò có quyền viết bài nhưng không được phép đăng mà chỉ có thể gửi để đóng góp.
 • Subscriber – Vai trò này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của bản thân.

Ngoài ra còn có các quyền của 1 số Plugin được mặc định add thêm:

 • SEO Manager – Vai trò này sẽ có quyền quản lý SEO trang web và các thành viên của tổ SEO/
 • SEO Editor – Vai trò có các quyền và nhiệm vụ SEO trang web lên google.
 • Shop Manager – Vai trò quản lý cửa hàng, các đơn hàng, sản phẩm, khách hàng của website.
 • Customer – Vai trò này giống như Guest và có khả năng mua hàng, tạo đơn.

Các khả năng của WordPress

Mỗi quyền trong WordPress đều được biểu diễn bằng chữ kiểu “quyen_han”, tức là chữ được viết thường và có dấu “_” để ngăn cách.

Trước kia thì WordPress chia người dùng theo mức độ (level) từ 0 đến 10 dựa vào khả năng của họ, nhưng sau bản WordPress 3.0 thì đã thêm các khả năng riêng lẻ để bạn có thể tuỳ biến.

Quyền hạn 5 nhóm người dùng cơ bản

Dưới đây là bảng chi tiết quyền hạn của từng nhóm người dùng mà mình tìm được tại trang docs của WordPress.

Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber
manage_networkY
manage_sitesY
manage_network_usersY
manage_network_pluginsY
manage_network_themesY
manage_network_optionsY
unfiltered_htmlY
Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber
activate_pluginsYY
create_usersYY (single site)
delete_pluginsYY
delete_themesYY (single site)
delete_usersYY
edit_filesYY
edit_pluginsYY (single site)
edit_theme_optionsYY
edit_themesYY (single site)
edit_usersYY (single site)
exportYY
importYY
Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber
install_pluginsYY (single site)
install_themesYY (single site)
list_usersYY
manage_optionsYY
promote_usersYY
remove_usersYY
switch_themesYY
update_coreYY (single site)
update_pluginsYY (single site)
update_themesYY (single site)
edit_dashboardYY
Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber
moderate_commentsYYY
manage_categoriesYYY
manage_linksYYY
edit_others_postsYYY
edit_pagesYYY
edit_others_pagesYYY
edit_published_pagesYYY
publish_pagesYYY
delete_pagesYYY
delete_others_pagesYYY
delete_published_pagesYYY
delete_others_postsYYY
delete_private_postsYYY
edit_private_postsYYY
read_private_postsYYY
delete_private_pagesYYY
edit_private_pagesYYY
read_private_pagesYYY
Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber
edit_published_postsYYYY
upload_filesYYYY
publish_postsYYYY
delete_published_postsYYYY
edit_postsYYYYY
delete_postsYYYYY
readYYYYYY
Tên quyềnSuper AdminAdministratorEditorAuthorContributorSubscriber

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security