Giới thiệu

Để bắt đầu cài đặt Docker, chúng ta sẽ sử dụng một phiên bản Ubuntu, bạn có thể sử dụng Virtual Box hoặc VMWare. Có một người dùng hệ điều hành có tên demo đã được xác định trên hệ thống có toàn quyền truy cập root vào máy chủ.

Kiểm tra hệ điều hành

Trước khi cài đặt Docker, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng bạn đang chạy đúng phiên bản nhân Linux. Docker chỉ được thiết kế để chạy trên nhân Linux phiên bản 3.8 trở lên. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau.

uname -a

Phương thức này trả về thông tin sau trên hệ thống Linux:

 • kernel name
 • node name
 • kernel release
 • kernel version
 • machine
 • processor
 • hardware platform
 • operating system

Tiếp theo, bạn cần cập nhật HĐH với các gói mới nhất, có thể thực hiện thông qua lệnh sau

sudo apt-get update

Chuẩn bị các thiết lập cần thiết

Bước tiếp theo là cài đặt các chứng chỉ cần thiết sẽ được yêu cầu để hoạt động với Docker sau này để tải xuống các gói Docker cần thiết.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg

Bước tiếp theo là thêm khóa GPG mới. Khóa này được yêu cầu để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được mã hóa khi tải xuống các gói cần thiết cho Docker.

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Và sau đó, chúng ta sẽ cần thêm kho lưu trữ này vào docker.list để thiết lập docker.

echo \
 "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Cài đặt Docker Engine

Bước cuối cùng là cài đặt Docker và chúng ta có thể thực hiện việc này bằng lệnh sau

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Để xem phiên bản Docker đang chạy, bạn có thể chạy lệnh sau

docker version

Đầu ra sẽ cung cấp các chi tiết khác nhau của phiên bản Docker được cài đặt trên hệ thống.

Để xem thêm thông tin về Docker đang chạy trên hệ thống, bạn có thể chạy lệnh sau

docker info

Đầu ra sẽ cung cấp các chi tiết khác nhau của Docker được cài đặt trên hệ thống, chẳng hạn như:

 • Number of containers
 • Number of images
 • The storage driver used by Docker
 • The root directory used by Docker
 • The execution driver used by Docker

Bạn có thể xác minh với image mẫu hello-world của Docker.

docker run hello-world

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security