Giới thiệu

JDBC StatementPreparedStatement và CallableStatement định nghĩa những phương thức và thuộc tính, cho phép chúng ta thực thi câu lệnh SQL và nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của bạn.

JDBC StatementsTác dụng
StatementHữu ích khi bạn đang sử dụng câu lệnh SQL tĩnh khi chạy. Statement không chấp nhận tham số (parameters).
PreparedStatementPreparedStatement cho phép chỉ định tham số đầu vào khi chạy.
CallableStatementSử dụng khi bạn muốn truy cập stored procedures. CallableStatement cũng chấp nhận tham số đầu vào khi chạy.

Đối tượng Statement (Statement Objects)

Tạo đối tượng Statement

Statement stmt = null;
stmt = conn.createStatement( );

Thực thi câu lệnh SQL

 • boolean execute (String SQL): Trả về giá trị true nếu thực thi thành công câu lệnh SQL; ngược lại sẽ trả về giá trị false. Sử dụng phương thức này để thực thi các câu lệnh SQL DDL như tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, …
 • int executeUpdate (String SQL): Trả về số dòng bị tác động khi thực thi các câu lệnh như INSERT, UPDATE hoặc DELETE.
 • ResultSet executeQuery (String SQL): Trả về một đối tượng ResultSet khi bạn thực thi câu lệnh SELECT.

Đóng đối tượng Statement

stmt.close();

Ví dụ chương trình Java kết nối đến máy chủ localhost, thực hiện truy cập vào cơ sở dữ liệu tên EMPDB sử dụng tài khoản sa, mật khẩu sa. Ứng dụng thực hiện thêm mới (thực thi câu lệnh insert) một nhân viên vào bảng Employee và thực hiện xem dữ liệu (thực thi câu lệnh select) của bảng này.

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class JDBCStatementExample {
 // SQL Server JDBC connection string
 static final String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa";
 public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  Statement stmt = null;
  try {
   //Open a connection
   System.out.println("Connecting to database...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL);
   //Execute a query
   System.out.println("Creating statement...");
   stmt = conn.createStatement();
   String sql = "INSERT INTO Employees VALUES (100, 18, N'gia sư', N'tin học');";
   int rows = stmt.executeUpdate(sql);
   System.out.println("Rows impacted : " + rows);
   // Let us select all the records and display them.
   sql = "SELECT id, first, last, age FROM Employees";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
   //Extract data from result set
   while (rs.next()) {
    //Retrieve by column name
    int id = rs.getInt("id");
    int age = rs.getInt("age");
    String first = rs.getString("first");
    String last = rs.getString("last");
    //Display values
    System.out.print("ID: " + id);
    System.out.print(", Age: " + age);
    System.out.print(", First: " + first);
    System.out.println(", Last: " + last);
   }
   //Clean-up environment
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
  } catch (SQLException se) {
   //Handle errors for JDBC
   se.printStackTrace();
  } finally {
   //finally block used to close resources
   try {
    if (stmt != null) {
     stmt.close();
    }
   } catch (SQLException se2) {
   }// nothing we can do
   try {
    if (conn != null) {
     conn.close();
    }
   } catch (SQLException se) {
     se.printStackTrace();
   }//end finally try
  }//end try
  System.out.println("Done!");
 }
}

Đối tượng PreparedStatement (PreparedStatement Objects)

Tạo đối tượng PreparedStatement

PreparedStatement pstmt = null;
String SQL = "Update Employees SET age = ? WHERE id = ?";
pstmt = conn.prepareStatement(SQL);

Tất cả các tham số được đại diện bởi ?, bạn phải cung cấp giá trị cho tất cả các tham số số trước khi thực hiện các câu lệnh SQL bằng cách sử dụng phương thức setXXX() với XXX đại diện cho kiểu dữ liệu. Và mỗi tham số được đánh dấu bằng số thứ tự; tha số đầu tiên có vị trí là 1, tham số kế tiếp có vị trí là 2, …

Đóng đối tượng PreparedStatement

pstmt.close();

Ví dụ:

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class JDBCPreparedStatementExample {
 // SQL Server JDBC connection string
 static final String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa";
 public static void main(String[] args) {
 Connection conn = null;
 PreparedStatement stmt = null;
 try {
  //Open a connection
  System.out.println("Connecting to database...");
  conn = DriverManager.getConnection(DB_URL);
  //Execute a query
  System.out.println("Creating statement...");
  String sql = "UPDATE Employees set age=? WHERE id=?";
  stmt = conn.prepareStatement(sql);
  //Bind values into the parameters.
  stmt.setInt(1, 35); // This would set age to 35 at 1st question mark
  stmt.setInt(2, 5); // This would set ID to 5 at 2nd question mark
  // Let us update age of the record with ID = 100;
  int rows = stmt.executeUpdate();
  System.out.println("Rows impacted : " + rows);
  // Let us select all the records and display them.
  sql = "SELECT id, first, last, age FROM Employees";
  stmt = conn.prepareStatement(sql);
  ResultSet rs = stmt.executeQuery();
  //Extract data from result set
  while (rs.next()) {
   //Retrieve by column name
   int id = rs.getInt("id");
   int age = rs.getInt("age");
   String first = rs.getString("first");
   String last = rs.getString("last");
   //Display values
   System.out.print("ID: " + id);
   System.out.print(", Age: " + age);
   System.out.print(", First: " + first);
   System.out.println(", Last: " + last);
  }
 //Clean-up environment
 rs.close();
 stmt.close();
 conn.close();
 } catch (SQLException se) {
  //Handle errors for JDBC
  se.printStackTrace();
 } finally {
  //finally block used to close resources
  try {
   if (stmt != null) {
   stmt.close();
   }
  } catch (SQLException se2) {
   se2.printStackTrace();
  }// nothing we can do
  try {
  if (conn != null) {
   conn.close();
  }
  } catch (SQLException se) {
   se.printStackTrace();
  }//end finally try
 }//end try
 System.out.println("Done!");
 }
}

Đối tượng CallableStatement (CallableStatement Objects)

Tạo đối tượng CallableStatement (Creating CallableStatement Object)

CallableStatement cstmt = null;
String SQL = "{call ProcedureName (?, ?)}";
cstmt = conn.prepareCall (SQL);

Đóng đối tượng CallableStatement

cstmt.close();

Ví dụ Tạo thủ tục getEmpName trong EMPDB trong SQL Server

USE EMPDB
GO
CREATE PROCEDURE getEmpName
 @EMP_ID INT, @EMP_FIRST NVARCHAR(255) OUTPUT
AS
BEGIN
 SELECT @EMP_FIRST = first
 FROM Employees
 WHERE ID = @EMP_ID
END

Tạo lớp JDBCCallableStatementExample và viết xử lý

import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class JDBCCallableStatementExample {
 // SQL Server JDBC connection string
 static final String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa";
 public static void main(String[] args) {
 Connection conn = null;
 CallableStatement stmt = null;
 try {
  //Open a connection
  System.out.println("Connecting to database...");
  conn = DriverManager.getConnection(DB_URL);
  //Execute a query
  System.out.println("Creating statement...");
  String sql = "{call getEmpName (?, ?)}";
  stmt = conn.prepareCall(sql);
  //Bind IN parameter first, then bind OUT parameter
  int empID = 100;
  stmt.setInt(1, empID); // This would set ID as 100
  // Because second parameter is OUT so register it
  stmt.registerOutParameter(2, java.sql.Types.NVARCHAR);
  //Use execute method to run stored procedure.
  System.out.println("Executing stored procedure...");
  stmt.execute();
  //Retrieve employee name with getXXX method
  String empName = stmt.getString(2);
  System.out.println("Emp name with ID (" + empID + ") is " + empName);
  stmt.close();
  conn.close();
 } catch (SQLException se) {
  //Handle errors for JDBC
  se.printStackTrace();
 } finally {
  //finally block used to close resources
  try {
   if (stmt != null) {
    stmt.close();
   }
  } catch (SQLException se2) {
   se2.printStackTrace();
  }
  try {
   if (conn != null) {
    conn.close();
   }
  } catch (SQLException se) {
   se.printStackTrace();
  }//end finally try
  }//end try
  System.out.println("Done!");
 }
}

Tổng kết

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Thiết lập kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Bước 2: Tạo đối tượng thực thi câu lệnh SQL (Statement, PrepareStatement hoặc CallableStatement)
 • Bước 3: Viết câu lệnh SQL, thực thi câu lệnh SQL và xử lý kết quả (nếu có)
 • Bước 4: Đóng kết nối

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security