Code Runner

Ngoài các extension của các ngôn ngữ lập trình ra (C++, Python, Java, C#, …) thì bạn cần cài thêm Code Runner để hỗ trợ chạy code

Chạy code trên Code Runner:

  • Ctrl+Alt+N: chạy code một lần mới
  • Ctrl+Alt+J: chọn ngôn ngữ và chạy
  • Ctrl+Alt+M: dừng chạy

Config Code Runner

Các bạn vào Setting (Ctrl+,), tìm code runner

Tích chọn một số phần như sau:

  • Clear Previous Output: xóa kết quả trước (sẽ giúp dọn phần output dễ nhìn hơn nếu chương trình chạy lớn)
  • Run In Terminal: chạy bằng terminal, khi đó bạn có thể nhập và xuất (bình thường chỉ xuất)
  • Save All Files Before Run: lưu tất cả các file trong thư mục làm việc khi chạy (bạn có thể chọn nếu thích)
  • Save File Before Run: lưu file trước khi chạy (điều này sẽ rất hữu ích, tránh chạy mà quên lưu)

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security